Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο Διαδημοτικό Μεγάλο Πράσινο Σημείο στην Αττική

Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο Διαδημοτικό Μεγάλο Πράσινο Σημείο στην Αττική

Δεκτό κατά πλειοψηφία (αρνητικά ψήφισε μόνο το ΚΚΕ) έγινε χθες, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αναφέρθηκε σε τροπολογίες που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Με αυτές:

  • Εισάγονται ειδικοί όροι δόμησης για την κατασκευή της κτηριακής υποδομής των μικρών υδροηλεκτρι­κών έργων, με κύριο στόχο να μην δεσμεύονται πολύ μεγαλύτερα γήπεδα από τα αναγκαία.
  • Επιλύεται το ζήτημα της χωροθέτησης του πρώτου διαδημοτικού Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην Αττικήπου θα λειτουργήσει στην περιοχή του Ελαιώνα. Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία αποτελούν υπαίθριους, περιφραγμένους χώρους, με κατάλληλη κτηριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Η εγκατάσταση του πράσινου σημείου θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης μέσω τηςκυκλικής οικονομίας, ενώ θα συμβάλει θετικά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Εισάγεται ρύθμιση για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΠΑ, κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται στον ΔΕΣΦΑ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η ΔΕΠΑ εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Συγχρόνως, αίρεται κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των έργων επέκτασης των Δικτύων Διανομής που έχουν κατασκευαστεί από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) μετά την απόσχιση του κλάδου διανομής από τις αντίστοιχες Εταιρείες Προμήθειας Αερίου (ΕΠΑ), ορίζεται δηλαδή ότι αυτά ανήκουν από την 1η Απριλίου 2017 στις ΕΔΑ. Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας προμήθειας και άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), τον τρίτο και νεότερο τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας μετά τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
  • Προωθείται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος μέχρι 60kW, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  • Επιλύονται ζητήματα αναφορικά με την ανανέωση των αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών μετά τη λήξη της 20ετούς αρχικής άδειας λειτουργίας τους, καθώς υπήρχε σχετικό ρυθμιστικό κενό.
  • Απλουστεύεται η διαδικασία καθορισμού της προς εξόρυξη ετήσιας ποσότητας σμύριδας και του αντίστοιχου εργατικού δικαιώματος από τα σμυριδωρυχεία της Νάξου. Συγκεκριμένα, αντί για την έκδοση προεδρικού διατάγματος προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
  • Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με είσπραξη αντιτίμου για μέρος των θέσεων στάθμευσης και ταυτόχρονη μέριμνα για τις ανάγκες στάθμευσης του προσωπικού του Οργανισμού.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να εξοφλήσουν το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής της άδειάς τους για το έτος 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου, καθώς ορισμένοι δικαιούχοι, κυρίως μικροπαραγωγοί, δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τη σχετική υποχρέωσή τους, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει για αυτούς η σχετική προθεσμία.
  • Τέλος, αναμορφώνεται το αδειοδοτικό πλαίσιο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή για τους σταθμούς που τελικά δεν επιλέγονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών που διενεργεί η ΡΑΕ.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει την Τρίτη.