Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΗΣ

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα:

 

1. ΑΦΗΣ

 

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ’ αριθμό 106155/2004 (ΦΕΚ 1056 Β)Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

 

Μέχρι το τέλος του 2010, είχαν υπογραφεί 180 συμβάσεις με υπόχρεους διαχειριστές, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 95% της συνολικής αγοράς των φορητών ηλεκτρικών στηλών. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και έχουν φορητές μπαταρίες ενσωματωμένες στα προϊόντα τους. Οι ενσωματωμένες αυτές μπαταρίες συλλέγονται από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

 

Η συλλογή γίνεται με τη χρήση δαπέδιων κάδων. Στο τέλος του 2010 περίπου 51.670 κάδοι είχαν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις, καταστήματα, δήμους, σχολεία, σούπερ-μάρκετ και τηλεπικοινωνίες.

 

Για τη συλλογήτων φορητών μπαταριών κατά τη διάρκεια του χρόνου η ΑΦΗΣ ΑΕ συνεργάστηκε με 10 εταιρείες που έχουν άδεια συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών. Η ανακύκλωση των φορητών μπαταριών γίνεται σε εργοστάσια του εξωτερικού (Γαλλία και Βέλγιο) ενώ οι μπαταρίες μολύβδου οξέως ανακυκλώνονται σε 2 εργοστάσια στην Ελλάδα.

 

2. ΣΥΔΕΣΥΣ (απόρριψη αίτησης ανανέωσης έγκρισης βάσει απόφασης ΔΣ ΕΟΑΝ)

 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία , με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου.

 

Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 106158/2004 (ΦΕΚ 1124 Β) Υπουργική Απόφαση. Αντικείμενο εργασίας αποτελεί η εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών μολύβδου – οξέως, των παρακάτω εφαρμογών:

 

  • Συσσωρευτές εκκίνησης
  • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους
  • Συσσωρευτές έλξης
  • Στατικοί συσσωρευτές
  • Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου

 

Σημειώνεται ότι η ΣΥΔΕΣΥΣ AE παρακολουθεί και καταγράφει τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών, ενώ και το ίδιο το σύστημα ενεργοποιείται στη συλλογή – μεταφορά αυτών. Από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010), δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας να συνεργάζονται απευθείας με νόμιμους συλλέκτες -μεταφορείς με την υποχρέωση όμως να ενημερώνουν τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (υπογραφή σχετικών συμβάσεων συνεργασίας). Στο πλαίσιο αυτό η ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ για τη συλλογή και μεταφορά έχει υπογράψει συμβάσεις με 39 αδειοδοτημένες εταιρείεςενώ η ανακύκλωση γίνεται σε 7 εργοστάσια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον το σύστημα έχει υπογράψει συμβάσεις με 232 υπόχρεους εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών, οχημάτων και εξοπλισμού. Για τη συλλογή των συσσωρευτών λειτουργούν σε ολόκληρη την Ελλάδα 6.960 σημεία συλλογής.

 

3. ΣΕΔΙΣ – Κ (υπό εκκαθάριση)

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιείταi το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων Κρήτης ΣΕΔΙΣ – Κ. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του με την υπ’ αριθμό 150237 /2006 (ΦΕΚ 1398 Β) Υπουργική Απόφαση. Στο σύστημα αυτό συμμετέχουν οι εισαγωγείς και διακινητές συσσωρευτών στην Κρήτη και ο πρώην μοναδικός αδειοδοτημένος ανακυκλωτής της περιφέρειας Κρήτης. Οι συσσωρευτές ανακυκλώνονται σε αδειοδοτημένο εργοστάσιο στη Θήβα.

 

4. ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery

 

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery Α.Ε » (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011).

 

Η Re-Battery A.E. σύμφωνα με την απόφαση έγκρισής της, ασκεί ρόλο εποπτικό και καταγραφικό έχοντας ως βασικό στόχο την επιτήρηση και καταγραφή των εργασιών διαχείρισης των Συσσωρευτών Τέλους Κύκλου Ζωής, όπως ρητά ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Το ΝΕΟ Σύστημα λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η Re-Battery A.E. είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού, όπως ο νόμος επιβάλλει και έχει την έδρα της επί του 19oυ χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Βαμβακιά – Ελευσίνας. Η Τεχνική Υποστήριξη για τη Διοίκηση, την Οργάνωση και τη Διαχείριση των διεργασιών του Συστήματος ασκείται από την εταιρεία ReDePlan A.E. Consultants.

 

Η εμβέλεια του Συστήματος είναι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ με την υποχρέωση να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων των συσσωρευτών περιοριστικά και μόνον στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, δηλαδή μόνο εκεί όπου δεν λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και δεν εκδηλώνεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του κύκλου της ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέος (συλλέκτες, ανακυκλωτές).

 

Οι στόχοι του Συστήματος Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Re-Battery Α.Ε., ως προς τις διαχειριζόμενες ποσότητες συσσωρευτών, καθορίζονται από τη γενικότερη στρατηγική του Συστήματος καθώς και από τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ 41624/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010).

 

Πηγή ΕΟΑΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.