Κυκλική Οικονομία: Το 3o Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη

Κυκλική Οικονομία: Το 3o Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (LIFE-IP CEI-GREECE, LIFE18 IPE/GR/000013) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο, διοργανώνονται τακτικά Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων, με στόχο τη δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, την ανάπτυξη εργαλείων, την αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, την ανάδειξη καλών πρακτικών, τη χάραξη πολιτικής και την ενίσχυση της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων».

Τόσο το 1ο Φόρουμ στην Κρήτη το 2022, όσο και το 2ο Φόρουμ στην Αθήνα το 2023, απευθύνθηκαν στον ευρύτερο κλάδο των επιχειρήσεων και υπηρεσιών εστίασης και υπογράμμισαν την ανάγκη μείωσης της σπατάλης τροφίμων ως ζήτημα που σχετίζεται με τη συνετή διαχείριση (οικονομικών) πόρων και την κοινωνική ευαισθησία, ανέδειξαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κλάδου για σχετικές καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, και κατέδειξαν συγκεκρι- μένες προκλήσεις που χρήζουν προτεραιοποίησης.

Το 3ο Φόρουμ απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης και διανομής τροφίμων και στο πλαίσιο ουσιαστι- κού διαλόγου φιλοδοξεί να διερευνήσει τυχόν προκλήσεις, να αναζητήσει βέλτιστες λύσεις, αλλά και ευκαιρίες που απορρέουν από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την καταγραφή και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφί- μων, τους στόχους πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων του ν. 4819 καθώς και τους αναμενόμενους υπο- χρεωτικούς στόχους πρόληψης στην Αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα.

Στο Φόρουμ, εκτός από εκπροσώπους επιχειρήσεων πώλησης και διανομής τροφίμων, θα παρευρεθούν εκπρόσω- ποι από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και συλλογικών οργά- νων, και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ).

Η συμμετοχή στο 3ο Φόρουμ δεν έχει κόστος.

Το 3ο Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πρόληψης-Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής 2, ΤΚ 54655, την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και δήλωση συμμετοχής – > https://circulargreece.gr/el/3o-forum-prolipsi-apovliton-trofimon/

Πηγή: Greenagenda.gr