Νησί χωρίς απόβλητα: Στο πρόγραμμα Zero Waste Island η Αμμουλιανή

Νησί χωρίς απόβλητα: Στο πρόγραμμα Zero Waste Island η Αμμουλιανή

Νέα σημαντικά οφέλη για την Αμμουλιανή, αλλά και για τον δήμο συνολικά, φέρνει η κοινή απόφαση του δήμου Αριστοτέλη, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, να συνεργαστούν για τη μετατροπή της Αμμουλιανής σε Νησί Μηδενικών Αποβλήτων.

Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων στο νησί θα συλλέγεται χωριστά και θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από τέσσερις άξονες: το Σύστημα Συλλογής Αποβλήτων, τη Μονάδα Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το Κέντρο Ενημέρωσης για την Κυκλική Οικονομία και Ψηφιακές Τεχνολογίες Zero Waste.

Πρωταρχικός στόχος του πιλοτικού προγράμματος Ζero Waste Island είναι η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων καθώς και η εκτροπή του 100% των παραγόμενων αποβλήτων από την ταφή.

Ως απώτερος στόχος του έργου ορίζεται η διατήρηση όλων των πόρων στον κύκλο της οικονομίας μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών.

Οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα εξειδικευθούν μετά το μνημόνιο που θα υπογράψουν οι τρεις πλευρές με σχετικές μελέτες που θα συνταχθούν βάσει των προδιαγραφών του μοντέλου Zero Waste Islands.

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά: «Η Αμμουλιανή μπαίνει πλέον σε τροχιά μετατροπής της παγκόσμιο οικολογικό πρότυπο! Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος Zero Waste Island τα επόμενα χρόνια, θα είναι η προστασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων, η γενικότερη εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η δημιουργία νέας αγοράς για ανακυκλωμένα υλικά, η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και η παγκόσμια προβολή που θα έχει το νησί μας και μαζί του ολόκληρος ο Δήμος Αριστοτέλη, ανάμεσα στα παγκόσμια πρότυπα περιοχών μηδενικών αποβλήτων!»

Σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή της Αμμουλιανής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν η εγγύτητα του νησιού από τις ηπειρωτικές ακτές, η ευκολία μετακίνησης αγαθών και ανθρώπων, η περιορισμένη έκταση και ο μικρός μόνιμος πληθυσμός, που καθιστούν πιο εύκολη την ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος, αλλά και η απότομη αύξηση του πληθυσμού το καλοκαίρι, για την παρακολούθηση της απόδοσης του προγράμματος σε συνθήκες ακραίων πληθυσμιακών μεταβολών.

Πηγές χρηματοδότησης του έργου, θα είναι το Πράσινο Ταμείο, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα Horizon Europe και Χορηγίες του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή : https://greenagenda.gr