Στο ΣτΕ η τύχη του διαγωνισμού για τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Στο ΣτΕ η τύχη του διαγωνισμού για τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Φρένο στο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη θέση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Θεσσαλονίκη, θέτουν δύο προσφυγές κατά της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που κατέθεσαν δύο εκ των πέντε συμμετεχόντων.

Οι προσφυγές των ομίλων Μυτιληναίος και Άκτωρ έγιναν δεκτές από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), για λόγους στρέβλωσης του ανταγωνισμού και αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η β’ φάση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου (είχε επικρατήσει η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΤΙΤΑΝ), καθώς και να παγώσει η έναρξη του έργου που προγραμματιζόταν στο τέλος 2023-αρχές 2024 μέσω ΣΔΙΤ.

Η εκτελεστική επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας που προκήρυξε τον διαγωνισμό αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή της την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αποφάσεων της Αρχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ, «η ΕΑΔΗΣΥ δέχθηκε δύο αιτιάσεις, η μία ότι το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού δεν είναι επαρκές και η άλλη ότι, επειδή ο ΦΟΔΣΑ αναθέτει την ευθύνη της διαχείρισης και διάθεσης του δευτερογενούς/απορριμματογενούς καυσίμου (όπως και όλων των δευτερογενώς παραγόμενων προϊόντων) στον ανάδοχο, ευνοείται ένα εκ των σχημάτων στο οποίο μετέχει μια τσιμεντοβιομηχανία».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «η θέση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ, είναι:

» α) ότι ο προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή, είναι επαρκέστατος  και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι οι 3 από τους 5 διαγωνιζόμενους δεν τον προσέβαλαν

» β) ότι επιβάλλεται για λόγους προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και τεχνικοοικονομικά, ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, να αναλάβει την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των δευτερογενών αποβλήτων, δυνατότητα που προβλέπετο ήδη στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, Μάιος 2021), στο Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προτού καθορισθούν τα σχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ για την αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων του ΕΑΑΔΗΣΥ:

«21/05/2021 στη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής  Μακεδονίας,  λήφθηκε η απόφαση για την Έναρξη των διαδικασιών Δημοσίου Διεθνή Διαγωνισμού, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Α Φάση Διαγωνισμού) της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση της Μονάδας θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ, αφού το αίτημα του ΦοΔΣΑ εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και εντάχθηκε στον κατάλογο έργων ΣΔΙΤ.

Τι περιλαμβάνει το έργο:  Εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην ΠΚΜ με το επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση περιβάλλοντος, αλλά και με τις αρχές του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Περιλαμβάνει πρώτον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία θα διαχειρίζεται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα της Διαλογής στην Πηγή και τα υπολείμματα των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων και δεύτερον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων που αφενός προωθεί την κυκλική οικονομία, αφετέρου και κυρίως φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας  λύση σε μεγάλο μέρος του προβλήματος που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων.

Για την δημοπράτηση του έργου ακολουθήθηκε η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016 (147 Α΄). Ο διαγωνισμός έχει διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την Α΄φάση υποβλήθηκαν αιτήσεις συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Κατά την Β’ φάση οι οικονομικοί φορείς που προεπελέγησαν από την Α’ φάση κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό Διάλογο(στάδιο Β.Ι.) με την Αναθέτουσα Αρχή και στη συνέχεια να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές (στάδιο Β.ΙΙ.).Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης από  το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 30.10.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου 16863/30.10.2023), περιήλθε στην Υπηρεσία η υπ’ αριθ. 1532-1533/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (5ο Κλιμάκιο), με την οποία έγιναν δεκτές και οι δύο (2) προδικαστικές προσφυγές και ακυρώνεται το προσβαλλομενο Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Β΄ Φάση Διαγωνισμού- Στάδιο Β.ΙΙ) του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» .

Με βάση τα παραπάνω στην Προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα μπήκε εκτάκτως θέμα η ανάθεση εκπροσώπησης σε νομικούς για:

Συμμόρφωση η μη με την με αριθμ.1532,1533/2023 Απόφαση  του 5ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνεξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1182/01.08.2023 και  1183/01.08.2023  όπως αυτές υποβλήθηκαν κατά της Β’ Φάσης Διαγωνισμού – Στάδιο Β.ΙΙ του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και την άσκηση αίτησης ακύρωσης – αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ Γεράνης Μιχάλης λαμβάνοντας το λόγο στην συνεδρίαση επεξήγησε τα κάτωθι:

Η ΕΑΔΗΣΥ, είναι η αρμόδια αρχή που αποφαίνεται επί των προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων των αναθετουσών Αρχών κατά την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ασφαλώς και σέβεται τις αποφάσεις της Αρχής και υποχρεούται να τις εφαρμόσει, όμως οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να προσβληθούν ενώπιον του ΣΤΕ.

Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ ελήφθη κατόπιν προσφυγής δύο εκ των πέντε διαγωνιζομένων κατά της  Β΄ Φάσης Διαγωνισμού- Στάδιο Β.ΙΙ του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου  για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Ουσιαστικά, η ΕΑΔΗΣΥ δέχθηκε δύο αιτιάσεις, η μία ότι το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού δεν είναι επαρκές και η άλλη ότι επειδή ο ΦΟΔΣΑ αναθέτει την ευθύνη της διαχείρισης και διάθεσης του δευτερογενούς/απορριμματογενούς καυσίμου (όπως και όλων των δευτερογενώς παραγόμενων προιόντων) στον ανάδοχο, ευνοείται ένα εκ των σχημάτων στο οποίο μετέχει μια τσιμεντοβιομηχανία.

Η θέση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ, είναι:

α) ότι ο προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή, είναι επαρκέστατος  και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι οι 3 από τους 5 διαγωνιζόμενους δεν τον προσέβαλαν

β) ότι επιβάλλεται για λόγους προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και τεχνικοοικονομικά, ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, να αναλάβει την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των δευτερογενών αποβλήτων, δυνατότητα που προβλέπετο ήδη στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, Μάιος 2021), στο Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προτού καθορισθούν τα σχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Ο δε διαγωνισμός διεξάγεται με απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία και με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Οι διαγωνισμοί δεν διεξάγονται  χάριν των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά για την εξυπηρέτηση δημόσιων αναγκών και η ανάγκη, να γίνεται διαχείριση όλων των δευτερογενών αποβλήτων με ευθύνη του  αναδόχου είναι ανάγκη που εξυπηρετεί και το οικονομικό συμφέρον του ΦΟΔΣΑ και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου επί του θέματος πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να γίνει αίτησης ακύρωσης – αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ».

Πηγή : https://greenagenda.gr