Κυκλική οικονομία: Νέοι κανόνες για τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες πιο ανθεκτικά, αποδοτικά και επισκευάσιμα, που προσφέρουν βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές

Κυκλική οικονομία: Νέοι κανόνες για τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες πιο ανθεκτικά, αποδοτικά και επισκευάσιμα, που προσφέρουν βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές και βιώσιμες επιλογές όταν αγοράζουν κινητά και ασύρματα τηλέφωνα ή υπολογιστές-ταμπλέτες, στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονισμού της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση. Η νέα αυτή πρόταση υποβάλλεται την ίδια ημέρα κατά την οποία μέτρα που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα και την επισκευασιμότητα των συσκευών αυτών εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2022, στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ πιο κυκλική, να εξοικονομηθεί ενέργεια, να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα, να υποστηριχθούν κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και να αξιοποιηθούν τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τους καταναλωτές.

Με τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές-ταμπλέτες που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς θα εξοικονομούνται σχεδόν 14 τεραβατώρες πρωτογενούς ενέργειας κάθε χρόνο έως το 2030. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο της σημερινής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τα προϊόντα αυτά. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη βέλτιστη χρήση κρίσιμων πρώτων υλών και θα διευκολύνουν την ανακύκλωσή τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενεργειακή επισήμανση που προτείνεται σήμερα, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι υπολογιστές-ταμπλέτες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση, τη μακροβιότητα της μπαταρίας, την προστασία από τη σκόνη και το νερό και την αντοχή σε τυχαίες πτώσεις. Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά που προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφουν μια βαθμολογία δυνατότητας επισκευής. Αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές της ΕΕ να κάνουν πιο τεκμηριωμένες και βιώσιμες αγοραστικές επιλογές και θα ενισχύσει τη βιώσιμη κατανάλωση. 

Τα νέα προϊόντα θα χρησιμοποιούν τη γνωστή ενεργειακή κλίμακα A-G της ΕΕ, ενώ η πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μητρώου Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισήμανση (EPREL) θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες.  

Επιπλέον, ο πρόσφατος κανονισμός για τον οικολογικό σχεδιασμό καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για κινητά και ασύρματα τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, όπως:

Αντοχή σε τυχαία πτώση ή χάραγμα, προστασία από τη σκόνη και το νερό και χρήση επαρκώς ανθεκτικών μπαταριών. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντέχουν τουλάχιστον 800 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, χωρίς η χωρητικότητά τους να μειώνεται κάτω από το 80 % της αρχικής.
Κανόνες για την αποσυναρμολόγηση και την επισκευή, που περιλαμβάνουν την υποχρέωση των παραγωγών να παρέχουν στους επισκευαστές ανταλλακτικά κρίσιμης σημασίας εντός 5-10 εργάσιμων ημερών και για διάστημα έως 7 ετών μετά το τέλος της διάθεσης του αντίστοιχου μοντέλου προϊόντος στην αγορά της ΕΕ.
Διαθεσιμότητα αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος για περισσότερο χρόνο: τουλάχιστον 5 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
Πρόσβαση των επαγγελματιών επισκευαστών, χωρίς διακρίσεις, σε κάθε λογισμικό ή υλικολογισμικό που απαιτείται για την αντικατάσταση.
Επόμενα βήματα
Αυτοί οι κανόνες για την ενεργειακή επισήμανση θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για μια δίμηνη περίοδο ελέγχου, μετά την οποία θα εγκριθούν επίσημα εάν δεν υπάρξει αντίρρηση επί του κειμένου από τους συννομοθέτες.

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η έναρξη ισχύος των δύο νομοθετικών πράξεων που αφορούν την ίδια κατηγορία προϊόντων, η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, μετά την έγκριση των κανόνων ενεργειακής επισήμανσης.

Μετά την έναρξη ισχύος τους, αμφότερες οι προτάσεις προβλέπουν μεταβατική περίοδο 21 μηνών προτού τεθούν σε εφαρμογή οι απαιτήσεις.  

Ιστορικό
Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 2020 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα καταστούν πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα και αναβαθμίσιμα. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων προβλέπει ρυθμιστικά μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό για τα ηλεκτρονικά προϊόντα και τα προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές-ταμπλέτες και οι φορητοί υπολογιστές, έτσι ώστε οι συσκευές αυτές να σχεδιάζονται με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση και την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη συντήρηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Οι πολιτικές οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης βοηθούν τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις κυβερνήσεις να συμβάλουν στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, να επιτύχουν τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να στηρίξουν την κυκλική οικονομία. Δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και αυξάνουν την ανθεκτικότητα μέσω της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για προϊόντα συνδεόμενα με την ενέργεια. Τέτοια είναι ιδίως οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οικιακές συσκευές, όπως τα πλυντήρια ρούχων και τα ψυγεία, και τα προϊόντα που προσφέρονται από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Β2Β), όπως οι επαγγελματικοί εξυπηρετητές και οι μονάδες εξαερισμού, σε πτυχές όπως η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση νερού, τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η αποδοτική χρήση των υλικών. Τα μέτρα αυτά ενισχύουν επίσης την προσφορά και τη ζήτηση πιο βιώσιμων προϊόντων, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας για τους τελικούς χρήστες: σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι καταναλωτές εξοικονόμησαν πάνω από 63 δισ. ευρώ το 2020 χάρη σε αυτές τις πολιτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες
Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για έξυπνα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα εκτός των έξυπνων τηλεφώνων, ασύρματα τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες τύπου αβακίου

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την ενεργειακή επισήμανση των έξυπνων τηλεφώνων και των υπολογιστών-ταμπλετών τύπου αβακίου

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125

Κανονισμός για την ενεργειακή επισήμανση https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_el

Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 2020 https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_el

Πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό https://energy.ec.europa.eu/publications/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_el

Ευρωπαϊκό μητρώο προϊόντων για την ενεργειακή σήμανση (EPREL) https://eprel.ec.europa.eu/screen/home