Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030)

Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030)

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ και προβλέψεις του είναι είναι εναρμονισμένες με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ. Αφορά την περίοδο 2020 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές καθώς και  τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα επίπεδα των 30 – 32 εκατ. τόνων ετησίως την περίοδο 2020 – 2030. 

Με το νέο ΕΣΔΑ 2020, οι στόχοι διαχείρισης αναθεωρούνται ως εξής:

  • Ανακύκλωση σε ποσοστό 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030
  • Παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του 25% το 2030
  • Ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2030, δηλαδή πέντε έτη νωρίτερα από το έτος στόχο της  οδηγίας της ΕΕ.

Στους βασικούς άξονες του ΕΣΔΑ 2020, προβλέπεται η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων. Επιπλέον προβλέπονται: 

  • Δράσεις για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
  • Κίνητρα επαναχρησιμοποίησης
  • Πρόγραμμα και δράσεις για διαλογή στην πηγή
  • Οργάνωση δικτύων χωριστής συλλογής – Ανακύκλωσης (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά)
  • Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων
  • Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Δείτε τη διαβούλευση του ΕΣΔΑ 2020 στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116